Tuesday, August 30, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 30/08/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-08-2011


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2011 PÀ®A 341, 323, 326, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-


¢£ÁAPÀ 29/07/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÁgÀzÁ zsÁ¨ÁzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨ÉÆÃPÁ¯É ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: zsÁPÀnªÁr vÁ: GªÀÄUÁð gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ Hl ªÀiÁqÀ®Ä CAvÁ §AzÀÄ Hl ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄað mÉç¯ïUÀ¼À£ÀÄß ©¸ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉýzÀ zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀ £ÁUÀzÉà gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀääA¢gÁzÀ CwõÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¤vÉõÀ EªÀjUÀÆ PÀÆqÁ DgÉÆæüvÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/08/2011 gÀAzÀÄ 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: J®ègÀÆ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ36PÉ2099 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38J¯ï2073 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä PÁæ¸À wgÀĪÀÅ£À°è zÀ±ÀgÀxÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß N«Ää¯Éè ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À vɯÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆj ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¯Áè ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2011 PÀ®A. 366 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦AiÀiÁ𢠮®Äè¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ ²ÃªÁgÀzÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸À«vÁ ¸À¤Ã® gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ(16ªÀµÀð)EªÀ¼ÀÄ PÁtzÉ EgÀĪÀÅzÀÝjAzÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ®Ä ºÀÄrPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/08/2011 gÀAzÀÄ gÁwÛ ªÉüÉAiÀÄ°è C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ¸ÀA§A¢PÀgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ E¤vÀgÀ PÀqÉÃUÀ¼À°è ºÉÆÃVzÀjAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÄgÀÄPÉÆÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀºÀgÀt UÉÆÃAqÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ½UÉ M¦¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀºÀgÀtªÀiÁrzÀ ªÀåQÛ UÀ½UÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÄ£ÀÆ PÀæªÀÄ djV¸ÀÄAvÉ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀ®A 77/2011 PÀ®A. 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ¥ÉÆøÀÖ D¦ü¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C¨sÀAUÀªÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æúÁj ¸Á: zÉñÀªÀÄÄRUÀ°è gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd zÉñÀªÀÄÄPÀ gÀªÀgÀ eÁUÉAiÀÄ®° PÀ®Äè ¥ÉÆüÀÄ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj eÁUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀzÀÄÝ.EzÀÄÝ E°è PÀ®Äè ¥ÉÆüÀÄ ºÁPÀ ¨sÉÃrj CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ C¨sÀAUÀgÁªÀ UÀqÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æúÀj E§âgÀÄ dUÀ¼À vÉÃzÉzÀÄ C¨sÀAUÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÆý ªÀÄUÀ£É ¤£ÁågÉÆà £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀĪÀŪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ²æúÀj EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É JqÀUÀtÂÚ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄÆV£À ¤ÃAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2011 PÀ®A 324, 341, 384 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà UÀA¢UÀÄqÉ ¸Á: UÁA¢UÀAd ©ÃzÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ¸ÀAUÀªÀÄ zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GzÀVÃgÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §½gÁªÀÄ PÀgÀrAiÀiÁ¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ 3-00 UÀAmÉUÉ 8-10 £ÁªÀÅ CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄzÀ UÀuÉñÀ ªÀÄAqÀ½zÀªÀjzÉÝªÉ 200 gÀÆ ZÀAzÁ PÉÆlÄÖ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ PÉqÀªÀÅvÉÛÃªÉ CAvÁ £ÀªÀÄUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄAzÉPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ°è£À E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ J¼É¢zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀzÉÆA¢UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ºÉ§âgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ºÉÆgÀ PÀtÄÚUÀ½UÉ ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj 8-10 ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ gÉÆÃr£À §¢UÉ ElÖ PÁgÀ £ÀA JAJZï-04-¹r-4557 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÄvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁPÉÃl MAzÀÄ vÉÆ°zÀÄÝ ©zÀÄÝ PÀ¼É¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/11 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/08/2011 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀįÁègÉrØ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÉrØ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð G/ ¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉ ¸Á; QmÁÖ ¸ÀzsÀå ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/08/2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ªÀÄAoÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 29/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAlUÉ ªÀÄ°è£ÁxÀ ¦.¹. gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ a¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ C®ªÀiÁgÁ vÉgÉ¢zÀÄÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ 5. UÁæA §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ ¯ÁPÉÃmï, 40. UÁæA ¨É½îAiÀÄ PÁ®UÀqÀUÀ, GqÀzÁgÀ, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï, MAzÀÄ ºÉÆÃgÀzÉñÀzÀ mÁZÀð ¯ÉÊmï, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 23500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Monday, December 13, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 13-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 13-12-2010

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 14/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12-12-2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð G: 9£Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyð eÁ: J¸ï.¹ ºÀjd£À ¸Á: PÀÄgÀªÀiÁgÀ¥À½î (JªÀiï.ºÉZï.) ¸ÀzÀå ±ÁºÁ¥ÀÆgÉ UÉÃl ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ gÀAfÃvÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀÄÈvÀ gÀAfvÀ EvÀ£ÀÄ PÉÃgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ £ÉÆÃr §gÉÆÃt CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ gÀAfvÀ EªÀgÀÄ PÉÃgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ¦üAiÀiÁð¢ NtÂAiÀÄ gÁºÀÄ® vÀAzÉ eÁeÁð ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ E§âgÀÆ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝgÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À FeÁqÀ®Ä ¤Ãj£À°è M¼ÀUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ EªÀjUÉ J®èjUÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV FeÁqÀ®Ä §gÀÄw¯Áè J®ègÀÆ CªÁUÀ DªÁUÀ ¸Àé®à ¤ÃgÀÄ EgÀĪÀ PÀqÉ FeÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉgÉAiÀÄ zÀrØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÄÝ J®ègÀÆ FeÁqÀ®Ä ¸Àé®à M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ C°è vÉUÀÄÎ §AzÀÄ gÀ« M¼ÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ CªÀ¤UÉ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV gÁºÀÄ® ºÉÆÃzÀ£ÀÄ gÁºÀÄ®¤UÉ »rAiÀÄ®Ä gÀAfvÀ ºÉÆÃV J®ègÀÆ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄUÀÄwÛzÁÝUÀ J®ègÀÆ aÃgÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAfvÀ EªÀ£À PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£À PÉÊ eÁjvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À PÀÆzÀ®Ä »ÃrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ ¹UÀ°¯Áè J®ègÀÆ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀVgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ°è gÀ« EvÀ£ÀÄ ¸Àé®à FeÁqÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆV C°è ªÀÄļÀVgÀÄvÁÛ£É. »ÃUÉ J®ègÀÆ M§âgÀ£ÀÄß M§âgÀÄ »rzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV ªÀÄÆgÀÄ d£À ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010 PÀ®A 302, 201 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12-12-2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà ºÀA¢PÉÃgÉ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð eÁ: vÉ®AUÀ (FqÀUÁgÀ) G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÁeÉñÀégÀ ¸ÀzÀå §£Àß½î UÁæªÀÄ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¤ÃvÁ UÀAqÀ Q±ÉÆÃgÀ vÉ®AU ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: FqÀUÁgÀ ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ(©) vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¤ÃvÁ EªÀ¼À£ÀÄß C¤vÁ UÀAqÀ QñÉÆÃgÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CxÀªÁ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ ¸Á¬Ä¹ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ £Á±ÀªÀiÁqÀ®Ä CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÁQë £Á±À ªÀiÁrzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀiÁr ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/12/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀߪÀiÁä vÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ºÀjd£À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà PÀÄAzÀ£À ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 7-12-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 UÀAmÉUÉ ZÀ½UÁ®zÀ°è Hj ºÀaÑ PÁ¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ M«ÄäzÉƪÉÄä¯É ZÀPÀÌgÀ §AzÀÄ HjAiÀÄ°è ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQÃvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 11-12-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 1045 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 193/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11-12-2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀªÀiÁð, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÄÝ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ J¸ï.¹ ªÀiÁ¢Uï, 2) ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà E§âgÀÆ ¸Á UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±Á°ªÁ£À EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É DzÀgÉ ¹zÀÄÝ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 192/2010 PÀ®A 448, 323, 504, 506, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10-12-2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ«Ãt vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÉÃAUÀn ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ²æà UÀuÉñÀ £Émï PÉ¥sÉ CAUÀr ¸Á ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzÀå ¹.JA.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ, ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÁPÉÃvÀ f.J£ï.r.E PÁ¯ÉÃd «zsÁåyð ºÁUÀÆ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ E£ÀÆß JgÀqÀÄ d£ÀgÀÆ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉUÀ½AzÀ CAUÀrAiÀÄ PËAlgÀ, PÀA¥ÀÆålgÀ ªÀiÁ¤ÃlgÀ, ¥sÉæêÀÄ UÁè¸À, MqÉzÀÄ CAzÁdÄ 20,000/- gÀÆ ºÁ¤ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 498(J) 323, 504, 506.eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/12/2010 gÀAzÀÄ 1350 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉòæà UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ PÀÄ®PàtÂð ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: UÉÆÃgÀªÀ ¸Á °A¨Á¼À(PÉ) (JªÀiï.J¸ï.) ¸ÀzÀå ºÀ½î vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀĺÁgÁµÀ×ç gÁdåzÀ °A¨Á¼À(PÉ) UÁæªÀÄzÀ dUÀ£ÁxÀ PÀÄ®PÀtÂð JA§ÄªÀzÉÆÃA¢UÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ, CvÉÛAiÀÄgÁzÀ DgÉÆæ 1] ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÀÄ®PÀtÂð 2] ¨sÁªÀiÁ¨sÁ¬Ä UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ E§âgÀÄ ¸Á °A¨Á¼À(PÉ) vÁ GªÀÄUÁð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ : 11/12/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀZÁåªÁV ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉÀ-§qɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 175/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ :12/12/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ zÉëAzÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á vÁ®ÆPÁ aAZÉÆý, ¸ÀzÀå a¢æ EªÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/2488 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ, ¹r-100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-17/eÉ-7544 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ (r¥sÉQÖªï £ÀA§gï ¥ÉèÃmï) £ÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ M¼ÀV¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ CªÀ¼À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DmÉÆà ©zÀÄÝ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À qÀ©âUÉ, ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/12/2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¤AUÀzÀ½îPÀgÀ ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ¤AUÀzÀ½îPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â®UÉgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 39/eÉ-2895 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ alUÀÄ¥Àà¢AzÀ ªÀ¼ÀTArUÉ §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀ¼ÀTAr gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É gÉêÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwgÀÛ gÉÆr£À §¢UÉ EgÀĪÀ ¤Ã®Vj VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄV¤AzÀ gÀPÀÛ JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2010 PÀ®A 143, 147, 498(J), 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/12/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÁA§¼É EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀð ¸ÀÄRªÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆ ªÀÄ£É PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀĺÁåºÀß 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ E£ÀÆß 10-15 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉzÀj¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/12/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀ AzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Á: ¨ÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ zsÀ£ÀÄßgÁ vÁAqÁ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÀ£ÀߥÁà E£ÉÆêÁ £ÀA PÉ.J 38 JªÀiï 1501 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CtzÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ®¬ÄPÉÆAqÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Tuesday, July 20, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20/07/2010
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà ªÀįÁÌ¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÉƼÁgÀ[©], vÁ:f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: PÉƼÁgÀ [©] EªÀj§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/ºÉZï-3731 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀ ¢AzÀ PÉƼÁgÀ[©] PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ©ÃzÀgÀ AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ C¥ÀjavÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, §®ªÉƼÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉAiÀÄè° UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀævÁ¥À vÀAzÉ £ÀgÀ«ÃgÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ CA©PÁ ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ JPÉÆzÉÆñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, »UÁÎ ªÀÄÄUÁÎ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è£À ¯ÁPÉÃl PÀqÉzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-¢£ÁAPÀ 19/07/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ²æ¥ÀvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á; ¯ÁzsÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 3490/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-¢£ÁAPÀ 19/07/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÀvÁuÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¸Á: ¨ÉîÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 3450/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 142/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ 3 (1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/07/2010 gÀAzÀÄ CA©PÁ ªÉÊ£À ±Á¥À JzÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀåzÀ°è UÀ¯ÁmÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Á : ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À UÉüÉAiÀÄ CeÉÆð¢Ý£À £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÉüÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀĤîUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ«Ãt ¯ÉÆÃRAqÉ, 2) ¥ÀævÁ¥À ¥Ánî, 3) ªÀÄ£ÉÆÃd ¯ÉÆÃRAqÉ, 4) C¤Ã® ®SÉÆAqÉ, 5) gÀªÉÄñÀ ®SÉÆAqÉ ºÁUÀÆ 6) ¸ÀAdÄ ®SÉÆAqÉ J®ègÀÄ ¸Á : ¨sÁ½Ì EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr »UÁÎ ªÀÄÄUÁÎ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÆ DUÀ ¸ÀĤ®¤UÉ gÀQë¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CeÉÆð¢Ý£ÀUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ §UÉÎ Q¼ÁV ªÀiÁvÀ£ÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-07-2010 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄåzÀ C«ÄÃgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÀÄ®§Ä¯Áè ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀºÉêÀiÁ£ï vÀAzÉ ±ÉÃRájÃzÀ ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §½ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Éß gÁwæ £ÁªÀÅ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¥sÁgÀÄPï EvÀ¤UÉ PÉüÀÄwÛzÁÝUÀ §ºÀ¼À ªÉÆvɧj ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý FUÀ ¤Ã£ÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÉ¥Áà vÀAzÉ CA§uÁÚ ªÀÄdPÀÆj ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ £ÁqÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ PÉA¥ÀÄ ªÀÄtÄÚ ºÀgÀĪÀÅwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ CtPÀ¯ï ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ D ªÀÄtÚ£ÀÄß MAiÀÄå®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F ªÀÄtÄÚ MAiÀÄå¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/7/10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀUÀzÁ¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀÄÄ.J¸ï ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁ𢠦.J¸À.L ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁVà ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀ±ÀzÀ°èAiÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 25 AiÀÄÄ,J¸ï ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 961/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2010 PÀ®A 353, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀtÚ ªÀiÁªÀÄqÉ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ C©üªÀÈ¢üÝ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ EªÀj§âgÀÆ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄqÉ¥Áà vÀAzÉ CqÉ¥Áà qÉÆÃtUÁ¥ÉÆgÀ ¸Á: UÉÆmÁð(©) EvÀ£ÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£É PÀnÖzÀ §UÉÎ ZÉPï PÉÆrj CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¤ÃªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄ£É PÀnÖ¯Áè CzÀPÉÌ ¤AiÀĪÀÄ «gÀÄzÀÞ PÉ®¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ZÉPï £À£ÀUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ PÉ®¸ÀzÀ°è CqÉvÀqÉ GAlĪÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/07/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd zÁ£Á ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: SÉÃqÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ gÁªÀıÉnÖ zÁ£Á E§âgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ UÉÃn£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ §ZÀÑuÁÚ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: SÉÃqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ÃªÀÅ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è §ºÀ¼À £ÁlPÀ ªÀiÁr¢Ýj FUÀ £ÁªÀÅ UÉ¢ÝzÉÝÃªÉ C¢üPÁgÀ £ÀªÀÄä°èzÉ ¤ªÀÄUÉ M¨ÉÆâ§âjUÉ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉƬÄÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÁUÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 143, 498(J), 504, 506, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ºÁUÀÄ 3 & 4 r¦ DåPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 18-7-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥ÉæêÀiÁ UÀAqÀ C¤Ã® PÀĪÀiÁgÀ PÉÆrè ¸Á: UÉÆÃzÀÄ vÁ¬Ä £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ 30/06/2009 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C¤® PÀĪÀiÁgÀ PÀÆrè vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ K¼ÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á: UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DVgÀÄvÀÛzÉ DzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DUÁUÀ 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DzÀgÉ EAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ¨sÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr mÁmÁ ¸ÀƪÉÆà fæ£À°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ DgÉÆæ C¤® EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄPÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁÝUÀ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ ªÉÄÊzÀÄ£À EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÊUÀ¼ÀÆ MwÛ »rzÀÄ UÀAqÀ C¤® EvÀ¤UÉ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Monday, July 19, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19/07/2010

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 341, 504, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀQî vÀAzÉ JA.r. CfÃd £ÀÆgÀ¨ÁUÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-33/E-6193 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ gÉÆÃr£À vÀVΣÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ d¨ÁâgÀ SÁ£À vÀAzÉ CPÀâgÀSÁ£À ¥ÀoÁt ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, 2) CfÃdSÁ£À vÀAzÉ CPÀâgÀSÁ£À ¥ÀoÁt ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgï EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÀªÀiÁgÉ TïÁ¥sÀ PÉÆlð ªÉÄà UÀªÁ¬Ä zÉÃvÁºÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ d§âgÀSÁ£À EvÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÉäߣÀ°è ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð ºÁUÀÄ §¤AiÀiÁ£À ºÀjzÀÄ ¨ÉäߣÀ°è ¸Àé®à gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ CfÃdSÁ£À EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ºÀ¯Éè £Àqɹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 23/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/07/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: PÀgÀħ, ¸Á: ¥ÁvÀgÀ¥À½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁµÀPÀ OµÀ¢ü PÀÄrzÀÄ ©¢ÝzÀ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ£À PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ £ÉÆÃr C±ÉÆÃPÀ EvÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀAzÀÄ ±ÉÃjÃR ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/07/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: aPÀÌ¥ÉÃmï UÁæªÀÄ EvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ ºÀįɥÁà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV »AwgÀÄUÀĪÁUÀ aPÀÌ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ©ædÓ §½ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/4273 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà £ÁUÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÆÃd£Á, vÁ: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄAzÉà ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀĤUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/07/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹zÀݪÀÄ®è¥Áà gÀªÀgÀ ZÀºÁ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï. ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwäà ¹QÌzÀ ªÉÄgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-38-f 79 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¹zÀݪÀÄ®è¥Áà gÀªÀgÀ ZÀºÁ CAUÀrAiÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥ï ¤°è¹ J®ègÀÆ E½zÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¢£ÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ ¥Àjl ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã©£À dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 595=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-7-2010 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è CuÉÚÃ¥Áà EªÀgÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï. ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwäà ¹QÌzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-38-f 79 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀgÀt£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ CuÉÚÃ¥Áà ªÀiÁ£ÀPÁgÉ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥ï ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: QtÂÚªÁr EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã©£À dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 770=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 74/2010 PÀ®A 448, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/07/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Án® ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÉÆîPÀ¥À½î EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Án® ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ¥ÉÆîPÀ¥À½î ¸ÀzsÀå NvÀV UÁæªÀÄzÀ°è vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÆ 2) §®ªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥ÉưøÀ ¥Án® ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÉÆîPÀ¥À½î vÁ:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âgÀÆ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 52-53 £ÉÃzÀgÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/7/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: RvÀUÁAªÀ vÁAqÁ, vÁ: ªÀÄÄSÉÃqÀ (JªÀiï.J¸ï) ¸ÀzÀå ¸ÀAUÀªÀÄ EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÁeÁ¨Á¬Ä ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ PÀ©â£À ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÀÄ®Äè vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ºÁªÀÅ DPÉAiÀÄ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ PÀaÑzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀÆqÀ¯É ¨Á¬Ä, ªÀÄÆV¤AzÀ §ÄgÀÄUÀÄ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ CµÀÆÖgÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ £Á° ¤ÃgÀÄ HgÀ°èAiÀÄ £Á°AiÀÄ ¤Ãj£À eÉÆvÉUÉ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ CµÀÆÖgÉ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä £Á°AiÀÄ ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ KPÉ ©qÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C±ÉÆÃPÀ¤UÉ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä vÉÆUÀj PÀnÖUÉ ºÀaÑzÀÄÝ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄî CAvÀ ºÉýzÀgÀÆ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä¥Àà£À eÁUÀ C®è vÉUÉAiÀÄÄ¢®è CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ °AUÀ¥Áà ªÀĺÁd£ï ªÀÄÄ: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀjUÉ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀwõÀ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, ¨Á¯ÁfgÀªÀgÉÆA¢UÉ HjUÉ §AzÀÄ »jAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀ°®è ºÁUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉÃgÉ Hj¤AzÀ £ÀªÀÄÆäjUÉ §AzÀÄ K£ÀÄ ºÉüÀÄwÛÃj CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ CµÀÆÖgÉ ºÁUÀÆ 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄïÉ, PÀ°è¤AzÀ §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Sunday, July 18, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 01/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18/07/2010
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 217/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2010 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʲæà UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ zÉêÀgÀ ªÀĤ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°ÃUÀ G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ f UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀÄrPÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÀ £ÀA-PÉJ-39/JZï 6467 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆøÀ½îUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀV PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæü »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÀ £ÀA-fJ¸ï 6/ J¹-1184 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ DgÉÆæUÉ §®¨sÀÆdPÉÌ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 279, 304 [J] L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ PÁ²Ã£ÁxÀ PÉÊPÁr ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: §ÄnÖ £ÉÃAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄqÀÄV ¸ÀzÀå aªÀiïPÉÆÃqÀ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ PÁ²Ã£ÁxÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ G¸Áä£ÀUÀAeï PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/ºÉZï-1123 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁ²Ã£ÁxÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ PÁ²Ã£ÁxÀ£À JqÀ ºÀuÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ¤ªÀwðgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄtÂ(©) EªÀgÀ Hj£À ²ªÁgÀzÀ°è HjUÉ ºÀwÛ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.134 £ÉÃzÀgÀ°è 3 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Á°UÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄzÀ°è ¯ÉêÀ¯ï ªÀiÁqÀ®Ä eÉ.¹.©. vÀj¹ ¯ÉªÀ¯ï ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ PÉÆÃAr¨Á ªÁqÉPÀgï ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt (©) EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ d«Ä¤£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2010 gÀAzÀÄ 1540 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ 1] °AUÀ¥Áà ªÀĺÁd£ï ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 11 d£ÀgÀÄ ¸Á ®R£ÀUÁAªÀ, GzÀVÃgÀ. EªÀgÀÄ fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-49/JA.-197 £ÉÃzÀgÀ°è §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄĶ֪ÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¸ÀAUÀªÀÄä CªÀjUÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ G½zÀªÀÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÀªÀÄUÉ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ 11/07/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ, CwÛUÉ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ DVzÀjAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ DPÁ±À vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ¨ÁªÀUÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð G: «zsÁåyð ¸Á UÉÆÃgÀaAZÉÆÃ½î ¸ÀzÀå ¯ÉPÀÑgï PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ UɼÉAiÀÄ ¤AiÉƪÀÄÈvÀ CºÀäzÀ E§âgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ £ÀA: PÉ.J 39 JZï 8186 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ UÉÆÃgÀaAZÉÆýî UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁ¯É ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ C¦à DmÉÆà £ÀA PÉ.J 39/4639 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ, »A§rUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïAiÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C®UÀÆqï UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÁgÀ §ºÁgÀ JA§ £À¸ÀĩãÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸Áé«Ä ºÁUÀÄ E£ÀÆß 9 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: C®UÀÆqï JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 52 E¸ÉàÃmï J¯É ºÁUÀÄ 3740/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà §®ÆègÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-6482 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®vÉÆqÉAiÀÄ J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/07/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀªÀÄäzÀ d«Äî vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀPÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ N«Ä¤ £ÀA. PÉJ-32/JªÀiï.5529 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ºÉÆqÉzÀ N«Ä¤ ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ©lÄÖ N«Ä¤ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 279, 337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 18/07/2010 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà, ªÀÄrªÁ¼À, 30ªÀµÀð, G: J¸ï.PÉ. J¸ï. ªÉÄÊPÉÆæà ¥sÉÊ£Á£ÀìzÀ°è £ËPÀj ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ. ¸Á PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/«í.2005 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¥ÀÆeÁ, C£ÀߥÀÆuÁð EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆüÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀtÂÚUÉ ºÁUÀÄ EvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀÆeÁ ºÁUÀÆ C£ÀߥÀÆtð EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.Saturday, July 17, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 17/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 17/07/2010

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/07/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1115 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀAzÀ£Á UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ ¸Á WÉÆÃqÀA¥À½î EªÀgÀ vÁ¬Ä ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð ¸Á ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ zÉÃUÀ®ÆgÀ f¯Áè £ÁAzÉÃqÀ EªÀgÀ£ÀÄß EAzÀÄ ªÀÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ DgÉÆæ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 23ªÀµÀð ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-28/JªÉÊ-5365 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á WÉÆÃqÀA¥À½î EªÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ±ÀPÀÄAvÁ¯Á EªÀjUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 78(J) PÉ. E.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/07/2010 gÀAzÀÄ 1930 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆüÀÄîwzÀÝ£ÀÄ PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ ±ÀºÀeÁ¤ OgÁzÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 1) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¥ÉÃ¥ÀgÀ aÃn 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 215/- gÀÆ¥Á¬Ä 3) MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 4) MAzÀÄ ¸É¯ÉÆèà ¥sÉÊ£ï Væ¥ï ¨Á¯ï ¥É£ï £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÀ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/07/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1400 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ü ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ AiÀÄ®èzÀUÀÄAr vÁAqÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÁgÀ §ºÁgÀ JA§ £À¸ÀĩãÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝAiÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸Àg «ZÁj¸À®Ä 1) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀÆ¥ï¹AUÀ E£ÀÆß 7 d£À J®ègÀÄ ¸Á: AiÀÄ®ÝzÀUÀÄAr vÁAqÁ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 52 E¸ÉàÃmï J¯É ºÁUÀÄ 810/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 216/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/07/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄAdÄ®¥Áà zÀAqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð eÁ; J¸ï¹ ºÉÆïÉAiÀÄ ¸Á; EAzÁæ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀÄoÀzÀ JzÀÄjUÉ ¨ÉÃUï J£ÀÄߪÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)CªÀÄgÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ¸ÉÃgÉPÀgÀ eÁ: J¸ï¹ ºÀjd£ï ¸Á: nZÀgïì PÁ¯ÉƤ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 2)¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥ÁàªÉÆüÀPÉgÁ eÁ: ºÀjd£À ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁgÀÄ F ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÁgÉ JAzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß SÉÃqÀÄ«zÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CzÀgÀ §UÉÎ PÉýzÀgÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ, §®UÉÊUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 213/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.F CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 16/07/2010 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÀÄ¥ÉÃAzÀæ gÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà «oÁ¯É ªÀAiÀÄ: 42ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħ G ; PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á NvÀV JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 180 JªÀiïJ¯ï£À 32 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¨ÁmÉüÀUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 214/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14/07/2010 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ªÉÊzÀå ªÀAiÀÄ: 22ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÁ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á UÀqÀªÀAw EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÁAqÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÉÊzsÁå E£ÀÄß 4 d£À ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ PÉÆüÀZÉ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ-PÁ°¤AzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 215/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/07/2010 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ VgÉÃ¥Áà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀÄ: 55ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÁ G: ªÁZÀªÉÄãï PÉ®¸À ¸ÁºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-576 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉÃlÖ¥Áà gÁeÉÆüÁ G: §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-576 §¸ÀªÀPÀ¯Áåt rÃ¥ÉÆ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ ¨ÁåqÀÓ £ÀA 431 EªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5841 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæUÉ §® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ MqÉzÀÄ ºÁ¤ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Friday, July 16, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 16/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16/07/2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ «oÉÆèÁ OgÁzÀPÀgï, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå UÉÆÃgÀSÁ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ PÀnÖUÉ CqÁØzÀ°è EzÀÝ ©°ØAUï gÀÆ«Ä£À ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 10,000/-, 2) £ÉÆÃQAiÀiÁ ¸Émï 5130 C/Q gÀÆ. 4000/-, 3) ªÀÄÆgÀÄ J¸ï.©.ºÉZï. G¸Áä£ÁUÀAeï ¨ÁåAQ£À JnJA PÁqÀðUÀ¼ÀÄ £ÀA. 4011, 1762, 4047 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 427, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ¨Á®ÆgÀ [PÉ] EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ JA.J¸ï. ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ¥Àæw¨sÀl£É ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀPÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7-8 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ GzÀVÃgÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ JA.JZï. ¥Á¹AUï ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ JA.E.J¸ï. PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ WÉÆõÀuÉ ºÁQ ¯Áj £ÀA.JA.JZï-24/J¥sï-7479 £ÉÃzÀPÉÌ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁ¤UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-7-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÁæAPÀ°£ï vÀAzÉ eÁdð, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÃvÉèºÉêÀÄ PÁ¯ÉÆä ªÀÄAUÀ® ¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ JµÀÄÖ ¢ªÀ¸À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ¨ÉxÀ¯ÉªÀÄ PÁ¯ÉÆä ªÀÄAUÀ®¥ÉÃlPÉÌ ºÉÆÃUÉÆt CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ n®Äè vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£Àß vÀAVUÉ ¤Ã£ÁågÀÆ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-15/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzsÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀ®è¨sÁ ¯ÉÆúÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁgÀªÁr, ¸Á: ªÀiÁPÉÃðl UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£À QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ £ÀUÀzÀÄ 5000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 5 jÃZÁdð ªÀiÁqÀĪÀ qÉêÉÆ ªÉÆèÉÊ® CzÀgÀ°è JgÀmÉî ªÉÆç® £ÀA 9980018728 ªÀÄvÀÄÛ ©.J¸À.J£À.J®. £ÀA 9448935791 C.Q. 10000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 15000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/07/210 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 9gÀ ªÉÄÃ¯É vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-10/«-9888 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀAzÉ °AUÀuÁÚ gÉrØ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: PÁ¯É¥À°è, vÁ: ªÀÄqÀPÀ¹ÃgÁ, f: C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ (J.¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ §®§¢AiÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¯Áj QèãÀgÀ£À JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÁ® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnAiÀÄ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄAzÀgÀA ªÀqÉØ, ªÀAiÀÄ :25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÉØ, ¸Á: PÉ.«.J¸ï. PÁ¯ÉƤ f¯Áè PÀ£ÀÆð® (J¦) EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-07-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ºÉÆPÁæt ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n. UÉÆAqÁ, ¸Á: ¹AzÉÆïï EvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ §PÀÌuÁÚ, PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ, gÁeÉÃ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁd gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄÆägÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÁàgÀªÀgÀ mÁæPÀæzÀ°è ¹AzÉÆ¯ï ¢AzÀ vÀqÀ¥À½îUÉ ªÀÄtÄÚ vÀgÀ°PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-37/n-5274 ºÁUÀÄ mÁæ° £ÀA. PÉJ-38/1009 £ÉÃzÀÝgÀÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JgÀqÀÄ QëAiÀÄ°è gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ºÁUÀÄ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.